Regulamin Kursów

Języka Polskiego jako Obcego dla Dorosłych


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach języka polskiego jako obcego dla dorosłych organizowanych przez Accent School of Polish.

1.2. Uczestnictwo w kursach jest dobrowolne i opiera się na zasadach uczciwości, poszanowania innych uczestników oraz przestrzegania norm obowiązujących w placówce.

1.3. Uczestnikami kursów mogą być osoby pełnoletnie.

1.4. Każdy kurs obejmuje określoną liczbę godzin w zależności od liczby osób w grupie. Maksymalna wielkość grupy to 10 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo zapisywania do grupy uczniów już po rozpoczęciu kursu, jeśli w grupie są wolne miejsca. Szkoła nie tworzy mniejszych grup na żądanie.

1.5.Gwarancja malej grupy jest możliwa przy zapisie na kurs indywidualny.

1.6. Każdy kurs obejmuje:

– określoną liczbę godzin lekcyjnych

– dodatkowe zajęcia 2 razy w miesiącu (warsztaty fonetyczne, kulturowe, kulinarne, taneczne, filmowe

– dodatkowe konsultacje z nauczycielem

– materiały dydaktyczne opracowane przez naszych lektorów

– imprezy integracyjne (na rozpoczęcie/ zakończenie trymestru), spotkania świąteczne – doświadczenie polskiej kultury w międzynarodowej atmosferze

– kawa, herbata

– raport z postępów i certyfikat na zakończenie kursu na żądanie

– dostęp do platformy LangLion (panel kursanta)

§2. Zapisy i opłaty

2.1. Zapisy na kursy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub w siedzibie placówki.

2.2. Opłaty za uczestnictwo w kursach określane są indywidualnie i podawane w informacjach dotyczących danego kursu.

2.3.  Rabaty i promocje nie łączą się.

2.4. Opłaty za kursy należy uiszczać w terminach wyznaczonych przez organizatora kursu. Brak wpłaty w terminie może skutkować wykluczeniem z kursu.

2.5.Pełna oferta Kursów znajdujących się w ofercie Organizatora wraz z informacjami odnośnie liczby Lekcji w ramach Kursu, długości trwania Lekcji w ramach Kursu, ilości Lekcji Wirtualnych w ramach Kursu, orientacyjnym czasie trwania Kursu i cenie, znajduje się na Stronie Internetowej Organizatora po adresem https://polskidlaobcokrajowcow.com/

2.6 Uczeń ma możliwość zmiany grupy, jeżeli w interesującej go grupie są wolne miejsca i Nauczyciel i Organizator wyrażą na to zgodę. W takim przypadku Klient płaci za Lekcje Grupowe, które odbył w poprzedniej grupie oraz za Lekcje Grupowe w nowej grupie. Po zmianie grupy Klient wnosi opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej grupie.

§3. Harmonogram zajęć

3.1. Harmonogram zajęć zostanie dostarczony uczestnikom przed rozpoczęciem kursu do potwierdzenia.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w uzasadnionych przypadkach, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

3.3 W przypadku nieodbycia się lekcji z przyczyn technicznych lub zależnych od Organizatora (w tym Nauczyciela), lekcja ta zostanie przeprowadzona w innym wspólnie uzgodnionym przez Organizatora i Klienta lub Ucznia terminie, wybranym spośród zaproponowanych przez Organizatora terminów.

§4. Obowiązki uczestników

4.1. Uczestnicy zobowiązują się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania ustalonego harmonogramu.

4.2. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania kultury osobistej i szanowania innych uczestników oraz prowadzących zajęcia.

4.3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu wewnętrznego placówki, w której odbywają się zajęcia.

4.4. Uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów i informacji administracji placówki w terminie.

4.5 Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

§5. Obecność i nieobecności

5.1. Uczestnicy są zobowiązani do zgłaszania swojej nieobecności prowadzącemu zajęcia lub administracji placówki z wyprzedzeniem, jeśli jest to możliwe.

5.2. Niespełnienie obowiązku zgłoszenia nieobecności w terminie może skutkować utratą możliwości uczestniczenia w zajęciach.

5.3. Szkoła nie zwraca środków za opuszczone zajęcia i nie odlicza opuszczonych zajęć przez uczestnika kursu z ceny za kurs.

§6. Informacja o rozpoczęciu kursu

6.1. Informacja o rozpoczęciu kursu jest przekazywana uczniom za pomocą komunikacji telefonicznej za pośrednictwem numerów kontaktowych lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika kursu podczas zawierania Umowy. W razie wskazania nieprawidłowych danych kontaktowych podczas zawierania Umowy Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne rozpoczęcie kursu i opuszczenie zajęć przez uczestnika.

6.2. Poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych (numeru/numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej) Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej (SMS, e-mail).

§7. Rozwiązanie grupy i zmiana nauczyciela

7.1. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o tym samym poziomie nauki, jeśli liczba uczestników w grupie będzie wynosić mniej niż 4 osoby.

7.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w czasie nauki, jeśli taka zmiana jest uzasadniona i niezbędna do zapewnienia wysokiej jakości nauczania.

§8. Kryteria otrzymania certyfikatu kursu

8.1.Certyfikat ukończenia kursu Student może otrzymać po zakończeniu kursu po spełnieniu warunków związanych z odpowiednim poziomem frekwencji oraz postępami w nauce.

8.2. Kryteria frekwencji i testów końcowych są ustalane każdorazowo zgodnie ze specyfiką kursu.

§9. Procedura reklamacyjna

9.1. Student ma prawo złożyć reklamację w przypadku, gdy nie zostaną zrealizowane warunki umowy oraz warunki kursu.

9.2. Reklamacja powinna być złożona przez Uczestnika Kursu w formie pisemnej w siedzibie firmy lub mailowo na adres accent@polishforforeigners.com.

9.3. Reklamacja może być złożona najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia kursu lub szkolenia.

9.4. Reklamację rozpatruje Manager Accent School of Polish, Katarzyna Roś w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9.5. Organizator kursów przewiduje następujące formy rekompensaty za uznaną reklamację: powtórzenie kursu, rabat cenowy za kurs lub rabat za następny kurs.

Dziękujemy za dokładne zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie jego postanowień. Życzymy owocnej nauki języka polskiego!