Zapisy on line

1. Wypełnij i wyślij do nas kwestionariusz rekrutacyjny.
2. Czekaj na naszą odpowiedź- otrzymasz potwierdzenie.
3. Wpłać BEZZWROTNY zadatek (w tytule przelewu wpisz Twoje imię i nazwisko). Wpłaty można dokonać on-line lub przelewem do banku.
4. Pozostałą kwotę należy wpłacić w gotówce lub kartą w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

rejestracja-faq-banner-accent-a

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach języka polskiego jako obcego dla dorosłych organizowanych przez Accent School of Polish.

1.2. Uczestnictwo w kursach jest dobrowolne i opiera się na zasadach uczciwości, poszanowania innych uczestników oraz przestrzegania norm obowiązujących w placówce.

1.3. Uczestnikami kursów mogą być osoby pełnoletnie.

1.4. Każdy kurs obejmuje określoną liczbę godzin w zależności od liczby osób w grupie. Maksymalna wielkość grupy to 10 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo zapisywania do grupy uczniów już po rozpoczęciu kursu, jeśli w grupie są wolne miejsca. Szkoła nie tworzy mniejszych grup na żądanie.

1.5.Gwarancja malej grupy jest możliwa przy zapisie na kurs indywidualny.

1.6. Każdy kurs obejmuje:

– określoną liczbę godzin lekcyjnych

– dodatkowe zajęcia 2 razy w miesiącu (warsztaty fonetyczne, kulturowe, kulinarne, taneczne, filmowe

– dodatkowe konsultacje z nauczycielem

– materiały dydaktyczne opracowane przez naszych lektorów

– imprezy integracyjne (na rozpoczęcie/ zakończenie trymestru), spotkania świąteczne – doświadczenie polskiej kultury w międzynarodowej atmosferze

– kawa, herbata

– raport z postępów i certyfikat na zakończenie kursu na żądanie

– dostęp do platformy LangLion (panel kursanta)

§2. Zapisy i opłaty

2.1. Zapisy na kursy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub w siedzibie placówki.

2.2. Opłaty za uczestnictwo w kursach określane są indywidualnie i podawane w informacjach dotyczących danego kursu.

2.3.  Rabaty i promocje nie łączą się.

2.4. Opłaty za kursy należy uiszczać w terminach wyznaczonych przez organizatora kursu. Brak wpłaty w terminie może skutkować wykluczeniem z kursu.

2.5.Pełna oferta Kursów znajdujących się w ofercie Organizatora wraz z informacjami odnośnie liczby Lekcji w ramach Kursu, długości trwania Lekcji w ramach Kursu, ilości Lekcji Wirtualnych w ramach Kursu, orientacyjnym czasie trwania Kursu i cenie, znajduje się na Stronie Internetowej Organizatora po adresem https://polskidlaobcokrajowcow.com/

2.6 Uczeń ma możliwość zmiany grupy, jeżeli w interesującej go grupie są wolne miejsca i Nauczyciel i Organizator wyrażą na to zgodę. W takim przypadku Klient płaci za Lekcje Grupowe, które odbył w poprzedniej grupie oraz za Lekcje Grupowe w nowej grupie. Po zmianie grupy Klient wnosi opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej grupie.

§3. Harmonogram zajęć

3.1. Harmonogram zajęć zostanie dostarczony uczestnikom przed rozpoczęciem kursu do potwierdzenia.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w uzasadnionych przypadkach, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

3.3 W przypadku nieodbycia się lekcji z przyczyn technicznych lub zależnych od Organizatora (w tym Nauczyciela), lekcja ta zostanie przeprowadzona w innym wspólnie uzgodnionym przez Organizatora i Klienta lub Ucznia terminie, wybranym spośród zaproponowanych przez Organizatora terminów.

§4. Obowiązki uczestników

4.1. Uczestnicy zobowiązują się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania ustalonego harmonogramu.

4.2. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania kultury osobistej i szanowania innych uczestników oraz prowadzących zajęcia.

4.3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu wewnętrznego placówki, w której odbywają się zajęcia.

4.4. Uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów i informacji administracji placówki w terminie.

4.5 Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

§5. Obecność i nieobecności

5.1. Uczestnicy są zobowiązani do zgłaszania swojej nieobecności prowadzącemu zajęcia lub administracji placówki z wyprzedzeniem, jeśli jest to możliwe.

5.2. Niespełnienie obowiązku zgłoszenia nieobecności w terminie może skutkować utratą możliwości uczestniczenia w zajęciach.

5.3. Szkoła nie zwraca środków za opuszczone zajęcia i nie odlicza opuszczonych zajęć przez uczestnika kursu z ceny za kurs.

§6. Informacja o rozpoczęciu kursu

6.1. Informacja o rozpoczęciu kursu jest przekazywana uczniom za pomocą komunikacji telefonicznej za pośrednictwem numerów kontaktowych lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika kursu podczas zawierania Umowy. W razie wskazania nieprawidłowych danych kontaktowych podczas zawierania Umowy Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne rozpoczęcie kursu i opuszczenie zajęć przez uczestnika.

6.2. Poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych (numeru/numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej) Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej (SMS, e-mail).

§7. Rozwiązanie grupy i zmiana nauczyciela

7.1. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o tym samym poziomie nauki, jeśli liczba uczestników w grupie będzie wynosić mniej niż 4 osoby.

7.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w czasie nauki, jeśli taka zmiana jest uzasadniona i niezbędna do zapewnienia wysokiej jakości nauczania.

§8. Kryteria otrzymania certyfikatu kursu

8.1.Certyfikat ukończenia kursu Student może otrzymać po zakończeniu kursu po spełnieniu warunków związanych z odpowiednim poziomem frekwencji oraz postępami w nauce.

8.2. Kryteria frekwencji i testów końcowych są ustalane każdorazowo zgodnie ze specyfiką kursu.

§9. Procedura reklamacyjna

9.1. Student ma prawo złożyć reklamację w przypadku, gdy nie zostaną zrealizowane warunki umowy oraz warunki kursu.

9.2. Reklamacja powinna być złożona przez Uczestnika Kursu w formie pisemnej w siedzibie firmy lub mailowo na adres accent@polishforforeigners.com.

9.3. Reklamacja może być złożona najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia kursu lub szkolenia.

9.4. Reklamację rozpatruje Manager Accent School of Polish, Katarzyna Roś w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9.5. Organizator kursów przewiduje następujące formy rekompensaty za uznaną reklamację: powtórzenie kursu, rabat cenowy za kurs lub rabat za następny kurs.

Dziękujemy za dokładne zapoznanie się z regulaminem i przestrzeganie jego postanowień. Życzymy owocnej nauki języka polskiego!

POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązuje od 23 maja 2018 r.
Firma Accent School of Polish Katarzyna Roś, ul. Kącik 6, 30 -549 Kraków, NIP 944 157 51 48, właściciel strony internetowej www.polishforforeigners.com dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:
Accent School of Polish ,AsoP, my, nasze– Firma Accent School of Polish Katarzyna Roś. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 6
Nasi klienci– klienci Accent School of Polish, którym ASoP świadczy usługi edukacyjne (kursy języka polskiego jako obcego)
RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Accent School of Polish
Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Accent School of Polish
Potencjalny Pracownik- pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Accent School of Polish.
Ty, Twój– odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient
Strona, nasza strona – www.polishforforeigners.com
2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Firma Accent School of Polish Katarzyna Roś jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres accent@polishforforeigners.com.
3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
ZAPYTANIE O OFERTĘ
Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania. Podstawa prawna.Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
ZAWARCIE UMOWY
Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo.
Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.
Podstawa prawna.Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI:
W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, kraj pochodzenia i datę urodzenia.
Podstawa prawna.Twoja zgoda na przetwarzanie danych.
STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRONY:
Zakres danych.W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
Podstawa prawna.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.
ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zakres danych.W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.
BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI
Zakres danych.W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Podstawa prawna.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.
MARKETING NASZYCH USŁUG
Zakres danych.W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienie formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies (pytanie czy macie cookies). Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.
Profilowanie.Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.
Podstawa prawna.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.
Równowaga interesów.Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.
Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na accent@polishforforeigners.com. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.
6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
Pracownikom firmy Accent School of Polish
Udostępniamy Twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.
Dostawcy usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Podmioty przetwarzające.Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej jak również Staży Granicznej i ABW.
7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:
1. rekrutacyjnym - Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w dalszych
rekrutacjach - na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.
2. ofertowym - przez okres 12 miesięcy
3. nawiązania umowy - od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy
4. marketingu naszych usług i produktów - przez okres 24 miesięcy
5. w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki- przez okres 12 miesięcy.
8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie
żądania na adres accent@polishforforeigners.com.
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które
udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie
zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze
korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych
rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym
profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych
usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych
osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i
badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy
zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy
to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane
zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w
następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas
potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich
wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są
one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny
do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa
nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz
prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania
tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o
źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych
danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia
(jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by
dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.
Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo
odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z
uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14
dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji
przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały
naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne
rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia
końcowe hasłem.
10. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach
poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.polishforforeigners.com a
w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją na maila.

Poniżej znajdą Państwo dane do przelewu.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Dane do przelewu w PLN

Accent School of Polish KATARZYNA ROŚ

account number: 47 1140 2017 0000 4702 1178 7290

IBAN    PL  47 1140 2017 0000 4702 1178 7290

SWIFT /BIC – BREXPLPWMBK

Name of the bank: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) Łódź
SKRYTKA POCZTOWA 2108
90-959 Łódź 2

Dane do przelewu w EURO

Accent School of Polish KATARZYNA ROŚ

account number: 14 1140 2017 0000 4012 0150 3283

IBAN: PL  14 1140 2017 0000 4012 0150 3283

SWIFT /BIC – BREXPLPWMBK

Name of the bank: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) Łódź
SKRYTKA POCZTOWA 2108
90-959 Łódź 2

Inne metody płatności

Paypal / Karta kredytowa

Płatność kartą kredytową jest możliwa poprzez serwis Paypal – nie trzeba posiadać konta. Wybierz Paypal->karta kredytowa w opcjach płatności.

Revolut – aplikacja

W przypadku konieczności wykonania międzynarodowego przelewu polecamy aplikację  Revolut. Umożliwia transfer bez dodatkowych opłat.