Kursy adaptacyjne – Małopolska przyjazna cudzoziemcom


Kolejny raz Małopolska wychodzi naprzeciw potrzebom jej mieszkańców, tym razem w programie „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach którego zorganizowane zostaną szkolenia adaptacyjne. Nasza szkoła Accent School of Polish przeprowadzi 12 kursów, zaczynając od października 2018 aż do czerwca 2021 roku. W każdym organizowanym wydarzeniu weźmie udział około 100 osób będących beneficjentami projektu. Szkolenia będą odbywać się nie tylko w Krakowie, ale i w Tarnowie, Nowym Sączu i Wieliczce.
Dlaczego warto skorzystać z tego projektu? Najważniejszym powodem jest to, że nigdzie indziej nie dostanie się tylu przydatnych informacji naraz. Zastanawiasz się jak zalegalizować swój pobyt, do jakich urzędów się udać, z którymi organizacjami się skontaktować? Może chcesz podjąć pracę w Polsce, ale nie jesteś pewien jaki powinien być Twój pierwszy krok? Podczas szkoleń dostaniesz odpowiedzi na wszystkie te pytania. Dowiesz się także jak poradzić sobie w wielu sytuacjach życia codziennego – jak odebrać awizo na poczcie, złożyć deklarację wyboru lekarza, co warto wiedzieć o transporcie publicznym. Przedstawione zostaną także elementy polskiej kultury, jak chociażby przeżywanie świąt oraz różnice, których nieznajomość może być źródłem nieporozumień. Omówiony zostanie również problem szoku kulturowego – czym jest, jak przebiega i jak go pokonać.

Darmowe kursy języka polskiego

W ramach programu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zorganizujemy darmowe kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.
W ramach jednego kursu odbędzie się 26 lekcji, po 1,5h każda. Zajęcia będą dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki) w godzinach wieczornych. Każda grupa będzie liczyć 10 osób. Kursy będą miały miejsce nie tylko w Krakowie, ale i w Nowym Sączu i Tarnowie.

Uczestnicy

Uczestnikami kursów będą cudzoziemcy będący obywatelami państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz bezpaństwowcy i osoby o nieokreślonym obywatelstwie, posiadający dokumenty poświadczające legalny pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres trwania kursu, w którym uczestniczą oraz obywatele Polscy, jako obywatele państwa przyjmującego, przy czym cudzoziemcy będący obywatelami państw trzecich muszą stanowić więcej niż 50% uczestników poszczególnych wydarzeń.
2. Obywatelami państw trzecich, którzy mogą być uczestnikami kursów są:
a) cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2206), zwanej dalej ustawą o cudzoziemcach:
 na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach, w celu:
 prowadzenia działalności gospodarczej;
 wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 wykonywania pracy sezonowej, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 wykonywania pracy innej niż ww.;
 odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
 szkolenia zawodowego;
 kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż wyżej określone;
 dydaktycznym;
 prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 repatriacji;
 przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

 realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
 innym niż wymienione zostały w przepisie.
 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach, tj. cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy,
ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 211 ustawy o cudzoziemcach),
 na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach),
 na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
b) dzieci ww. osób (nie będące obywatelami Unii Europejskiej) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z pkt a) i g).
c) cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stempla, którzy:
 złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach),
 złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach),
 złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1, pkt 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach,
 złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach).
d) przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego.
e) cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.
UWAGA – wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.

f) małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. a-d, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.
g) osoby, nie będące obywatelami Unii Europejskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, które złożyły wniosek o:
 udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ustawy o cudzoziemcach),
 udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ustawy o cudzoziemcach),
 udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223 ustawy o cudzoziemcach),
 przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ustawy o cudzoziemcach), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach,
 przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ustawy o cudzoziemcach) i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie
wniosku o udzielenie zezwolenia.
h) uczestnikami kursów mogą być również:
 osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;
 osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
 osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.

Z grupy docelowej wyłączeni są obywatele kraju trzeciego posiadający również obywatelstwo jednego z krajów UE.

Spełnienie powyższych warunków nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, ze względu na ograniczona liczbę miejsc.

Formularz rejestracyjny

Zapisy zakończone.

Organizatorzy